znaki_strona_www

Nabór chętnych nadal otwarty - zapraszamy do składania zgłoszeń

Program Opieki wytchnieniowej realizowany jest w ramach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) oraz powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ww. ustawy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 przystępuje do realizacji kompleksowego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla mieszkańców gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2022r.

Program Opieka wytchnieniowa realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie adresowany jest do 25 rodzin z gminy Dopiewo.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w dwóch formach:

 • w ośrodku wsparcia prowadzonym przez OPS w Dopiewie,
 • w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

Liczba godzin została zaplanowana wg wytycznych Programu „Opieka wytchieniowa” - edycja 2022, gdzie wskazano iż limit usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego nie może być większy niż 240 godzin na jednego uczestnika.

Łącznie zaplanowano realizację 6000 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Szacuje się, że każda z rodzin otrzyma średniomiesięcznie 40 godziny wsparcia.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego.

„Opieka wytchnieniowa” ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Zadaniem jej jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Usługi opieki wytchnieniowej mają być świadczone w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia oraz w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, niepełnosprawności.

Opieka we wskazanym ośrodku wsparcia, odbywać się będzie w formie dyżuru trwającego do 4 godzin dziennie dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (lub z orzeczeniem równoważnym)

Opieka we wskazanym ośrodku wsparcia, świadczona będzie dla 20 osób  niepełnosprawnych.

Zakres usług w ramach pobytu dziennego we wskazanym ośrodku wsparcia, może dotyczyć:

 • bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • opieki i wsparcia z uwzględnieniem elementów animacji, integracji, terapii ruchowej, manualnej i pamięciowej
 • nauki i rozwoju umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza:
 • naukę umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
 • naukę umiejętności funkcjonowania społecznego
 • motywowanie do aktywności
 • prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych
 • wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
 • zapewnienia kontaktów ze środowiskiem,
 • umożliwienia spędzania czasu na świeżym powietrzu – spacery
 • zachęcania i realizacji potrzeb związanych z aktywnością psychofizyczną,
 • czasowego odciążenia opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także załatwienie własnych spraw,

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia będą realizowane w Klubie Senior + mieszczącym się przy ul. Kościelnej 1, 62-070 Konarzewo,  a realizowanym w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2021 Klub Senior +.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Usługa opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania świadczona będzie dla 5 osób niepełnosprawnych (dzieci do 16 roku życia).

Zakres usług w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej musi obejmować zapewnienie:

bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

czasowego odciążenia opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także załatwienie własnych spraw.

Zakres usług wynika z potrzeb osób korzystających z pomocy i jest określany indywidualnie w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej, jednak powinien on szczególnie dotyczyć:

 • towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania, w tym również pod nieobecność opiekuna faktycznego
 • pomoc w spożywaniu posiłków
 • karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności
 • pomoc w codziennych czynnościach osób niepełnosprawnych
 • pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych
 • pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych w zmianie opatrunków, przy użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
 • inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 • okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjalnych typu: samotność, cierpienie, itp.
 • zapewnienie kontaktów ze środowiskiem
 • umożliwienie spędzania czasu na świeżym powietrzu – spacery
 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

Usługa opieki wytchnieniowej może być realizowana w terminie i godzinach, mieszczących się w przedziale 6:00–22:00 w każdym dniu tygodnia.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa wyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program „Opieka wytchnieniowa” dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
   (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
   albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
   (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Zgłoszenie dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności do Programu następuje przez złożenie:

 • Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnie z załącznikiem nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022),
 • kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16. roku życia,
 • podpisanych klauzul informacyjnych RODO - załącznik nr 6 do Regulaminu (zgodnie z załącznikami nr 13 i 14 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022),
 • deklaracji o wskazaniu osoby świadczącej usługę – w przypadku osób wskazujących osobę świadczącą usługę opieki wytchnieniowej, wraz z
 • oświadczeniem o przygotowaniu wskazanej osoby do realizacji wobec niej usług opieki wytchnieniowej – załącznik nr 3 do Regulaminu
 • oświadczenia o nie korzystaniu z innych usług opiekuńczych – załącznik nr 4 do Regulaminu
 • w przypadku zakwalifikowania do Programu dziecka do 16 roku życia, opiekun prawny dziecka będzie zobowiązany w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do Programu dostarczyć do siedziby Ośrodka pisemną akceptację osoby asystenta.

Zgłoszenie do Programu osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny, następuje przez złożenie:

 • Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – załącznik nr 2 do Regulaminu (zgodnie z załącznikiem nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022),
 • kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego
 • podpisanych klauzul informacyjnych RODO - załącznik nr 6 do Regulaminu (zgodnie z załącznikami nr 13 i 14 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022),
 • w przypadku samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej - kartę zgłoszenia, wraz z oświadczeniem o przygotowaniu wskazanej osoby do realizacji wobec niej usług opieki wytchnieniowej – załącznik nr 3 do Regulaminu
 • oświadczenia o niekorzystaniu z innych usług opiekuńczych – załącznik nr 4 do Regulaminu

Zgłoszenia będą przyjmowane:

 • drogą pisemną – pocztą tradycyjną,
 • elektroniczną EPUAP: /OPSDOPIEWO/SkrytkaESP lub
 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 w godzinach urzędowania OPS.

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane w terminie od dnia 15.06.2022 r. do momentu zapewnienia limitu uczestników, natomiast o zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Złożenie karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez Realizatora Programu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się Kandydata do Programu.

Osoby, którym nie przyznano usługi z powodu wykorzystania limitu uczestników lub środków zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.