znaki_strona_www

Szanowni Państwo informujemy, iż w zakresie wsparcia dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamykamy nabór - limit miejsc został wyczerpany.

Wnioski złożone po 11.07.2022r. wpisywane będą na listę rezerwową.

Nadal przyjmujemy wnioski osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany jest w ramach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) oraz powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ww. ustawy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 przystępuje do realizacji kompleksowego świadczenia usług asystencji osobistej dla mieszkańców gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2022r.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie adresowany jest do 13 osób z gminy Dopiewo.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Liczba godzin została zaplanowana wg wytycznych Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, gdzie wskazano iż limit usług asystencji osobistej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Łącznie zaplanowano realizację 6480 godzin usług asystencji osobistej.

Szacuje się, że każda osoba otrzyma odpowiednio średniomiesięcznie:

 • 120 godzin wsparcia dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 60 godzin wsparcia dla osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 60 godzin wsparcia dla dziecka do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, w szczególności poprzez umożliwienie jak najbardziej niezależnego życia; a także uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Program adresowany jest do 13 osób niepełnosprawnych z gminy Dopiewo.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  oraz
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym
  • o stopniu umiarkowanym
   lub
  • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

W roku 2022 w ramach Programu, wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym planowane

 • 5 osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 3 osoby dorosłe posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi Asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 10 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 do Programu.

Asystent nie wyręcza uczestnika programu, a jedynie wspomaga wykonywane przez niego czynności.

Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie realizuje usług dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Zgłoszenie przystąpienia do Programu następuje przez złożenie:

 • Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – załącznik nr 1 do Regulaminu
 • kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 • orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16. roku życia,
 • wypełnionego druku ankiety potrzeb - załącznik nr 2 do Regulaminu
 • podpisanych klauzul informacyjnych RODO - załącznik nr 6 do Regulaminu
 • deklaracji o wskazaniu asystenta – w przypadku osób wskazujących Asystenta, wraz z oświadczeniem o przygotowaniu wskazanej osoby do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej – załącznik nr 3 do Regulaminu
 • oświadczenia o nie korzystaniu z innych usług opiekuńczych – załącznik nr 4 do Regulaminu

w przypadku zakwalifikowania do Programu dziecka do 16 roku życia, opiekun prawny dziecka będzie zobowiązany w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do Programu dostarczyć do siedziby Ośrodka pisemną akceptację osoby asystenta.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 13.06.22r.:

 • drogą pisemną – pocztą tradycyjną,
 • elektroniczną EPUAP: /OPSDOPIEWO/SkrytkaESP
  lub
 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 w godzinach urzędowania OPS.

Złożenie karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez Realizatora Programu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się Kandydata do Programu.

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane w do momentu zapewnienia limitu uczestników, natomiast o zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.