znaki_strona_www

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 przystępuje do realizacji kompleksowego świadczenia usług asystencji osobistej dla mieszkańców gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2023r.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie adresowany jest do 11 osób z terenu gminy Dopiewo.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Celem realizacji usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, w szczególności poprzez umożliwienie jak najbardziej niezależnego życia, a także uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie adresowany jest do 11 osób z terenu gminy Dopiewo.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Liczba godzin została zaplanowana w oparciu o wytyczne Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 tj.:

 • 530 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 260 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Łącznie zaplanowano realizację 4210 godzin usług asystencji osobistej.

Szacuje się, że każda osoba otrzyma odpowiednio średniomiesięcznie:

 • 44 godziny wsparcia dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 21 godzin wsparcia dla osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 21 godzin wsparcia dla dziecka do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, w szczególności poprzez umożliwienie jak najbardziej niezależnego życia; a także uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Program adresowany jest do 11 osób niepełnosprawnych z gminy Dopiewo, w tym:

 • 5 osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 3 osoby dorosłe posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 3 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

oraz

 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym/ o stopniu umiarkowanym

lub

 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi Asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 8 (karta zakresu czynności) do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Asystent nie wyręcza uczestnika programu, a jedynie wspomaga wykonywane przez niego czynności.

 

Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie realizuje usług dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

 

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

 

Zgłoszenie przystąpienia do Programu następuje przez złożenie:

 • Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (załącznik nr 7 do Programu)
 • kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego/orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16. roku życia,
 • Karta zakresu czynności (załącznik nr 8 do Programu )
 • Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;

w przypadku zakwalifikowania do Programu dziecka do 16 roku życia, opiekun prawny dziecka będzie zobowiązany w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do Programu dostarczyć do siedziby Ośrodka pisemną akceptację osoby asystenta.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 13.02.2023 r.

 • drogą pisemną – pocztą tradycyjną,
 • elektroniczną EPUAP: /OPSDOPIEWO/SkrytkaESP

lub

 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 w godzinach urzędowania OPS.

 

Szczegółowe informacje:

Monika Bączyk-Widawska
Inspektor ds. aktywnej integracji i prawa zamówień publicznych

tel.61-814-80-20 wew.18

 

Ważne:

 • O zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 • Złożenie karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się Kandydata do Programu.
 • Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane w do momentu zapewnienia limitu uczestników.

 

Załącznik nr 1_Karta zgłoszenia
Załącznik nr 2_KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI
Załącznik nr 3_klauzule RODO 

Załącznik nr 4_PROGRAM_AOON_JST_EDYCJA_2023