Dodatek Osłonowy- WNIOSKI OD 10.01.2022

27 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku osłonowym.

DLA KOGO

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

–  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

– w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to,
że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą,
o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

DLA KOGO WYŻSZY DODATEK

Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

GDZIE NALEŻY ZŁOZYĆ WNIOSEK

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać można w gminie właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.

W gminie Dopiewo wniosek o przyznanie dodatku osłonowego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Dopiewie, ul. Konarzewska 12 .

Poniedziałek 8.00-17.00

Wtorek-czwartek 7.30-15.30

Piątek 7.30-14.30

UWAGA!!!! WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ  WYŁĄCZNIE W FORMIE PAPIEROWEJ

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO WYNOSI ROCZNIE:

– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


WYSOKOŚĆ PODWYŻSZONEGO DODATKU OSŁONOWEGO ROCZNIE WYNOSI WÓWCZAS:

– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Jeżeli wniosek o przyznanie dodatku osłonowego zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca
i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. (jednorazowa wypłata).

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

Pomagamy Waszą MOCĄ

Jeśli posiadasz informacje dotyczące osoby samotnej, starszej, niepełnosprawnej, chorej – w szczególności poddanej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych – zgłoś ten fakt do Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni rozeznają sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.

16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

W 2021 roku Wielkopolska ponownie włącza się w międzynarodową akcję 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć z samorządową kampanią „#MakeLoveNotPrzemoc”. Akcja rozpoczyna się 25 listopada, który Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i kończy 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Te daty podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka.

Celem światowej akcji jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej przeciwdziałania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym. Wielkopolska kampania – podobnie jak w ubiegłym roku – jest także zorientowana na rozpowszechnianie informacji o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie regionalnym.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami pracującymi w tym obszarze. Partnerami społecznymi, realizującymi obecnie projekty i programy antyprzemocowe dofinansowane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego są: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, Zero-Pięć. Fundacja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci, Fundacja Centrum Praw Kobiet i Fundacja ReStart. Samorząd także wspiera prowadzenie stałej kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl

Wielkopolska kampania #MakeLoveNotPrzemoc, w którą jest zaangażowana Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, jest przygotowana i realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Fundację PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, a koordynuje ją pełnomocniczka Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. równości Marta Mazurek.

#MakeLoveNotPrzemoc to przede wszystkim akcja informacyjna w mediach społecznościowych. Realizator kampanii, czyli Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ma także zaplanowane szereg wydarzeń, od webinariów po konferencje, które będą dostępne dla wszystkich na fejsbuku Fundacji oraz stronie internetowej www.przemoc.edu.pl

Kalendarz wydarzeń Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej przypadających na czas trwania kampanii, współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego:

26.11.2021 – VII Wielkopolska konferencja „Interwent skuteczny wobec przemocy”
28.11.2021 – Spotkanie z Renatą Durdą na temat polskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
30.11.2021 – Spotkanie z Anetą Kokot na temat przemocy wobec dzieci
02.12.2021 – Spotkanie z Dorotą Dyjakon na temat bycia w relacji przemocowej
04.12.2021 – Spotkanie z Agnieszką Zachmann na temat pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie
06.12.2021 – Spotkanie z Marią Spiss na temat motywów przemocy domowej w teatrze
08.12.2021 – Rozmowa Agnieszki Zachmann i Tomasz Posłusznego na temat pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
10.12.2021 –VIII Wielkopolska konferencja „Interwent skuteczny wobec przemocy” – premiera.

Podobnie jak w ubiegłym roku, wiele instytucji w całym województwie planuje włączyć się w akcję z własnymi inicjatywami.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc” poprzez śledzenie naszych profili w mediach społecznościowych, udostępnianie materiałów informacyjnych i uczestnictwo online w webinariach.

Zapraszamy także do odwiedzania strony wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl

Przed wizytą w OPS – UMÓW SIĘ

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Ośrodka PoMOCy Społecznej w Dopiewie, przypominamy o obowiązujących zasadach obsługi klientów.

Jeżeli konieczna jest wizyta osobista w Ośrodku, to prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu bezpośrednio z pracownikami.

Kontakty dostępne w zakładce KONTAKT/WYKAZ PRACOWNIKÓW https://opsdopiewo.pl/kontakt/pracownicy/

Możliwe jest załatwienie sprawy osobiście, jednak może się to wiązać z długim czasem oczekiwania – pierwszeństwo mają klienci umówieni.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą mailową i telefonicznie oraz do korzystania z profilu zaufanego ePUAP 

Zostań DOPIEWSKIM GWIAZDOREM i poczuj MOC uszczęśliwiania

EDYCJA 2021

Drodzy mieszkańcy!!!

W ubiegłym roku pokazaliście nam, że macie wielkie serca i jesteście gotowi nieść pomoc. Nadchodzi szczególny czas w roku – magiczny okres Świąt Bożego Narodzenia. Czas radości, dzielenia się dobrem…

Chcąc uszczęśliwić dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin,  osoby starsze i samotne Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie po raz drugi uruchamia zbiórkę nowych produktów trwałych m.in. środków czystości, artykułów spożywczych, przyborów szkolnych, plastycznych, gier i zabawek edukacyjnych, z których przygotujemy świąteczne paczki.

Pamiętajmy, że są wśród nas osoby i rodziny, dla których okres świąt jest szczególnie trudny…

Mały gest może sprawić, że poczujemy MOC uszczęśliwiania.

Przyłączcie się do akcji – zostańcie DOPIEWSKIM GWIAZDOREM !!!

Zbiórka prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie ul. Konarzewska 12 w okresie od 03.11-30.11.2021r

Osoby chcące włączyć się w akcję zapraszamy do kontaktu z pracownikami:

Anetą Dowhan tel. 785-333-618 

Darią Henicz-Poprawa tel . 607-100-153

Agnieszką  Jasińską – Więckowską    tel.  693-290-242

NABÓR do Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii .

Celem działania Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników z uwzględnieniem ich swoistych potrzeb, pomoc w prawidłowej organizacji czasu wolnego i racjonalnego wypoczynku jak również łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu uczestników we współpracy z ich rodzinami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz dzieci, w tym także przez pracę pedagogiczną.

Skip to content