Zaproszenie do składania ofert na: świadczenie usług asystenckich „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie (Zamawiający), zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, wykonywanych na terenie gminy Dopiewo, finansowanych z Funduszu Solidarnościowego w terminie do 31.12.2022 r.

Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2022 r. do godz. 15:30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r. o godzinie 12:00

Załączniki:

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Aktualizacja - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego
przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków
przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

Od 1 czerwca 2022, wnioski o przyznanie świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie, w dniach i godzinach urzędowania.

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 120 dni, licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenia 40,00 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu lub innego wynagrodzenia.

Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Weryfikacja danych przez gminę.

OPS może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

W jaki sposób będą wypłacane pieniądze?

Pieniądze będą wypłacane na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Gdzie i jak  złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie ul. Konarzewska 12 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania;
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

*do wniosku należy dołączyć kopię Powiadomienia o nadaniu numeru PESEL

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pliki do pobrania:

Wniosek o świadczenie pieniężne

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zaproszenie do składania ofert na: świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla uczestników Programu „Opieka wytchnieniową – edycja 2022”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie (Zamawiający), zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla uczestników Programu „Opieka wytchnieniową – edycja 2022”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego na terenie gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2022 r.

Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie do składania ofert na: świadczenie usług asystenckich „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie (Zamawiający), zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, wykonywanych na terenie gminy Dopiewo, finansowanych z Funduszu Solidarnościowego w terminie do 31.12.2022 r.

Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

Program kierowany jest do osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.     

Grupa docelowa

Pomocą w formie asystentury osobistej przewiduje się objąć 13 osób niepełnosprawnych, w tym 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż*:

 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

Planowana ogólna liczba godzin do zrealizowania wynosi 6480.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc/wsparcie:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.)
 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • w załatwieniu spraw urzędowych
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
 • w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Asystent może świadczyć wsparcie doraźnie lub systematycznie.

WAŻNE!

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z oferowanego wsparcia, procedurze wnioskowania i jego realizacji przekażemy już wkrótce.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dorosłymi osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Jego założeniem jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługa opieki wytchnieniowej w 2022 roku przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującemu całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Grupa docelowa

Pomocą w formie opieki wytchnieniowej przewiduje się objąć członków rodziny lub opiekunów 20 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla jednej osoby wynosi 240 godziny, ogółem liczba godzin do zrealizowania wyniesienie 6000.

FORMY POMOCY:

Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego będzie mogła zostać zrealizowana poprzez świadczenia w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  • ośrodku wsparcia
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy Dopiewo

WAŻNE!

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z oferowanego wsparcia, procedurze wnioskowania i jego realizacji przekażemy już wkrótce.

Szanowni Państwo, w związku z prośbami szkół, związanych z dużym napływem uczniów z Ukrainy, Grupa Aztekium.pl stworzyła dodatkowe strony edukacyjne w językach rosyjskim i ukraińskim.

Od teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów edukacyjnych używając swojego języka ojczystego.

Dostęp do serwisu w języku polskim: http://aztekium.pl/pl

Dostęp do serwisu w języku ukraińskim: http://aztekium.pl/uk

Dostęp do serwisu w języku rosyjskim: http://aztekium.pl/ru

Skip to content