Dopiewska Akademia Aktywności Lokalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza na cykl warsztatów, realizowanych w ramach cyklu Dopiewska Akademia Aktywności Lokalnej (DAAL).

Dopiewska Akademia Aktywności Lokalnej skierowana jest do liderek, liderów, osób zaangażowanych w życie najbliższej okolicy. Będzie to okazja do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą jeszcze lepiej działać na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gminy Dopiewo. Zaplanowane spotkania zakładają zdobycie wiedzy z zakresu: angażowania i włączania mieszkańców w lokalne działania, radzenia sobie z wypaleniem i hejtem, pozyskiwaniem pieniędzy na aktywność i byciu liderem. Warsztaty będą prowadzone będą w sposób interaktywny i angażujący. Zdobyta wiedza i umiejętności przydatne będą w działalności na rzecz siebie i najbliższej okolicy.

Warsztaty odbywać się będą w każdą środę, od 4 do 25 października 2023r. w godzinach od 15:00 do 20:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Polna 1A, Dopiewo.

Szkolenie poprowadzi Grażyna Jałgos-Dębska Publicystka, publicystka, trenerka i animatorka społeczna związana z obszarem aktywizacji liderów z terenów wiejskich. Prowadzi webinaria, szkolenia, konferencje i warsztaty dla młodzieży, seniorów, urzędników, samorządowców, sołtysów i liderów wiejskich. Specjalizuje się w afirmacji dobrych praktyk dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego, edukacji obywatelskiej, komunikacji i facylitacji społecznej.

Plan spotkań DAAL:

 • 4.10.2023 r. Warsztat pt. „Wespół zespół, czyli jak skutecznie włączać do działania” (5h):
  1. Lider w społeczności lokalnej.
  2. Test osobowości liderskiej.
  3. Poznajemy zasoby.
  4. Jak zbudować zespół i delegować zadania?
  5. Radość wspólnego działania.
 • 11.10.2023 r. Warsztat pt. „Siła złego na jednego, rzecz o problemach liderów wiejskich” (5h):
  1. Czym jest stres i jak sobie z nim radzić?
  2. Krytyka, nieprzyjazne komentarze, hejt… reagować, czy odpuścić?
  3. Problemy z jakimi najczęściej spotykają się liderzy.
  4. Jak radzić sobie w sytuacjach problemowych/trudnych?
  5. Wypalenie - syndrom społecznika, czy efekt uboczny pracy skutecznego lidera?
 • 18.10.2023 r. Warsztat pt. „Jak pozyskiwać środki finansowe na swoje działania” (5h):
  1. Czy czyny społeczne mają jeszcze rację bytu?
  2. Co to jest inicjatywa lokalna i zbiórka publiczna?
  3. Gdzie szukać wsparcia chcąc pozyskać środki finansowe?
  4. Ile może zdziałać grupa nieformalna?
  5. Czy warto założyć organizację pozarządową?
 • 25.10.2023 r. Warsztat pt. „Rola lidera” (5h):
  1. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu lokalnego.
   • ustawa o samorządzie gminny
   • statuty sołectw
  2. Jak lider wiejski może zmieniać otaczającą go rzeczywistość.

Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Anny Żygulskiej, mailowo: lub pod numerem telefonu: 609-002-538.

Udział w Akademii poświadczony będzie certyfikatem uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona.

-

Cykl warsztatów pt. Dopiewska Akademia Aktywności Lokalnej (DAAL), realizowany jest w ramach Programu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie -  Organizowania Społeczności Lokalnej ze środków budżetowych Gminy Dopiewo przeznaczonych na aktywizację społeczności lokalnej.

Zapraszamy do udziału w badaniach społecznych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do aktywnego udziału w prowadzonej diagnozie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Dopiewo.

Badanie będzie prowadzone w zakresie usług społecznych, a w szczególności identyfikacji istniejącego w środowisku lokalnym zapotrzebowania na usługi społeczne i określenie kierunków rozwoju Gminy, w ramach projektu pt.: "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na temat jakości życia, aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z różnych usług w naszej gminie.

Usługa społeczna to działanie podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców.

Badania będą miały charakter ankietowy, ale również przeprowadzane będą wywiady indywidualne i spotkania fokusowe.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w najbliższych spotkaniach fokusowych, które są grupowym wywiadem moderowanym przez profesjonalnego badacza. Grupy, które biorą udział w spotkaniu zostały wybrane przez badaczy, w celu uzyskania jak najszerszych informacji na temat potrzeb, potencjałów w Gminie. Poniżej prezentujemy wraz z terminami i miejscami spotkań:

 • Seniorzy: środa, 27 września, g. 10:00, Klub Seniora, ul. Kościelna 1, Konarzewo;
 • Rodzice dzieci do 6 lat: czwartek, 28 września. g. 11:00, Gminny Ośrodek Kultury w Dopiewcu, ul. Szkolna 11, Dopiewiec;
 • Osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny: czwartek, 28 września, g. 14:00,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, Dopiewo.

Spotkania potrwają do dwóch godzin. Chęć udziału prosimy zgłaszać telefonicznie u Pani Anny Żygulskiej, pod numerem telefonu: 609-002-538.

Liczba miejsc ograniczona.

Dopiewskie Dni Seniora 2-7.10.2023r.

Osoby starsze pełnią ważną rolę w każdej społeczności. Zwracając szczególną uwagę na problemy, potrzeby oraz potencjał tej grupy już od wielu lat dzień 1 października jest dla Seniorów dniem wyjątkowym – na całym świecie obchodzony jest bowiem jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Z tej okazji  w okresie od 2  do 7 października po raz pierwszy zorganizowane zostaną Dopiewskie Dni Seniora. Przez cały tydzień Seniorzy zamieszkujący Gminę Dopiewo będą mieć możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w najróżniejszych wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych. Szczegółowy harmonogram dostępny jest poniżej i w załączniku.

Dni Seniora mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagadnienia starzenia się, które wedle wszelkich prognoz demograficznych dotyka wszystkie społeczności, także Gminę Dopiewo. Obecnie Seniorzy stanowią ok 12,7% mieszkańców. Organizacja Dni Seniora to świetna okazja do propagowania postulatów osób dojrzałych, mających na celu poprawę ich sytuacji i podniesienie jakości  życia oraz zwiększenia ich udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Podejmowane działania z jednej strony pozwolą nam wszystkim na zrozumienie problemów osób w wieku senioralnym, z drugiej natomiast są doskonałą okazją dla samych Seniorów do wyjścia z domu, aktywizacji, zacieśniania więzi społecznych, edukacji oraz pokazania światu, że starość może być okresem tak samo pięknym i radosnym jak młodość.

Zapraszamy serdecznie Wszystkich Seniorów do aktywnego uczestnictwa we zorganizowanych dla Was wydarzeniach. Dzięki współpracy lokalnych podmiotów przygotowana oferta jest różnorodna i z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. W sposób szczególny zachęcamy do udziału w spotkaniu inauguracyjnym z Wójtem Gminy Dopiewo dr Pawłem Przepiórą w dniu 2.10 o godz. 12.00 pod Urzędem Gminy w Dopiewie. Czekamy na Was!

Wszelkich informacji dotyczących obchodów Dni Seniora udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Osoba do kontaktu:

Daria Henicz-Poprawa tel. 607-100-153 mail:

BUDUJ RELACJĘ - CHROŃ DZIECKO UZALEŻNIENIA NISZCZĄ

Zapraszamy na VI cykl warsztatów kompetencji rodzicielskich, który odbędzie się w październiku i listopadzie 2023r.


Warsztaty kompetencji rodzicielskich dedykowane są dla rodziców zamieszkałych na terenie gminy Dopiewo.

Jeden cykl warsztatów to pięć spotkań, które odbywają się w soboty od godziny 10:00, przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie.


Zapisy i informacje:
Telefon: 693 290 242
E-mail: 


OFERTA PRACY - STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ


DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE


I. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62 – 070 Dopiewo

II. Nazwa stanowiska urzędniczego:
Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

III. Niezbędne wymagania

A) Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie
 • preferowane wykształcenie wyższe

B) Doświadczenie zawodowe:

 • preferowany: 2- letni staż pracy lub doświadczenie zawodowe,
 • dodatkowe: doświadczenie z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego, programu czyste powietrze, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz stypendium i zasiłków szkolnych.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa klientów ubiegających się o świadczenia realizowane w dziele świadczeń na rzecz rodziny, w tym przyjmowanie, rejestracja i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania świadczeń,
 • przygotowywanie decyzji, pism, informacji i zaświadczeń w powyższych sprawach,
 • prowadzenie postępowań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775),
 • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń,
 • dochodzenie zwrotu należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych,
 • prowadzenie postępowań z dłużnikami alimentacyjnych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzicielskich, programu czyste powietrze, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz stypendium i zasiłków szkolnych, Funduszu alimentacyjnego,
 • sporządzanie zestawień i analiz dotyczących realizowanych zadań,
 • przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań na stanowisku,
 • współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie,
 • stałe dążenie do podnoszenia i aktualizacji wiedzy specjalistycznej, w szczególności w zakresie obowiązujących podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania jednostki,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz poleceń Dyrektora.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:
• praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
• godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek 8:00 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30,
• praca ma charakter administracyjno - biurowy,
• Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12,
• w pomieszczeniu biurowym (piętro, winda)
• w zespole
•przy sztucznym oświetleniu

wymagająca:

• wymuszonej pozycji ciała
• obsługi komputera i programów komputerowych
• obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
• dobrej ostrości wzroku
• częstego kontaktu z ludźmi.


Wymagane dokumenty:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.opsdopiewo.pl
 • list motywacyjny;
 • życiorys – CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą- jeśli posiada,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2018, poz.1260 z późn. zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie” należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo


Termin składania dokumentów upływa 02 października 2023r. o godzinie 17:00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje dodatkowe

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Załączniki:
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie i Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury zapraszają na spotkanie autorskie z Filipem Springerem.

Będzie to okazja to spotkania z tym poczytnym autorem, oraz porozmawiania na temat jego najnowszej książki: „Mein Gott, jak pięknie”.

Spotkanie odbędzie się 3 października 2023r., o godzinie 17:00, w sali widowiskowej w Konarzewie (ul. Poznańska 19).

Wstęp bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji:

 • telefonicznie: 693-290-030
 • mailem:

Filip Springer

Pisarz i fotograf. Autor wielu cykli reporterskich oraz książek, m.in. „Miedzianka. Historia znikania”, „Wanna z kolumnadą”, „13 pięter”, „Miasto Archipelag”, „Źle urodzone”. Stypendysta Narodowego Centrum Kultury, Fundacji „Herodot” im. Ryszarda Kapuścińskiego i Miasta Stołecznego Warszawy. Nominowany do najważniejszych nagród literackich w Polsce. Jego książki tłumaczone są na angielski, niemiecki, rosyjski, czeski i węgierski, w przygotowaniu jest także tłumaczenie na chiński. Współpracuje z Instytutem Reportażu w Warszawie, współtwórca festiwalu literackiego MiedziankaFest i Miedzianka po drodze.

W marcu 2023 roku nakładem wydawnictwa Karakter ukaże się jego najnowsza książka “Mein Gott, jak pieknie”.

Wydarzenie realizowane jest ze środków budżetowych Gminy Dopiewo przeznaczonych na aktywizację społeczności lokalnej.

Quest „Księgi z Konarzewa”

Już jest dostępny pierwszy w naszej Gminie QUEST!

W 2022 r. Grupa Inicjatywna zawiązana w Konarzewie postanowiła przygotować quest o swojej miejscowości. Koordynatorką i pomysłodawczynią projektu była Magdalena Pudelska. To ona z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przybliżyła zebranym ideę questów. Na jej zaproszenie, Aleksandra Warczyńska z pracowni krajoznawczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, przeprowadziła dwudniowe warsztaty questowe dla członków grupy.

Po nich prace wystartowały pełną parą! Zbieraniu materiałów, ciekawostek historycznych i regionalnych o Konarzewie nie było końca! Warto dodać, że quest to rodzaj gry terenowej, napisanej rymowanym wierszem, który umożliwia aktywne odkrywanie najbliższego otoczenia poprzez zwiedzanie z rozwiązywaniem zagadek. Pasjonaci historii, questowicze z całej Polski, a także wszyscy mieszkańcy wsi i naszej gminy wędrując trasą questową mogą poszerzyć swoją wiedzę, poznać ciekawostki i wyjątkowe miejsca związane z historią Konarzewa.

Stworzenie pierwszego questa w naszej gminie było możliwe dzięki wspólnemu działaniu członków Grupy Inicjatywnej oraz przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie oraz konarzewskiego rzemieślnika.

Quest „Księgi z Konarzewa” został zrealizowany ze środków budżetowych Gminy Dopiewo przeznaczonych na aktywizację społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że będzie on zachętą do dalszych
działań w ramach Programu Inicjatyw Oddolnych oraz promocją sołectwa Konarzewo w ofercie edukacyjno – turystycznej Gminy.

W imieniu Grupy Inicjatywnej
Lidia Nawrocka

Quest dostępny jest:

Oraz dostępny jest do pobrania poniżej:

Inne questy i atrakcje z naszego regionu można znaleźć na stronie internetowej: https://regionwielkopolska.pl/

Wolne miejsca w Programach: „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz "Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności  w wieku poniżej 16 roku życia w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.


A także wolnymi miejscami dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.


Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dopiewie pod numerem telefonu 61-8-148-020 we.16 lub 881-332-205


Szczegółowe informacje o Programach znajdziesz TUTAJ i TUTAJ

Konkurs dla rodzin! - Rowerowy Rajd Rodzinny - Życie bez uzależnień

Rajdowi zaplanowanemu na ostatnią niedzielę sierpnia towarzyszy rodzinny konkurs plastyczny!

W związku z organizowanym Rodzinnym Rajdem Rowerowym “Życie bez uzależnień” w dniu 27.08.2023 (niedziela) wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dopiewie, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dopiewie i z Urzędem Gminy Dopiewo zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie plastycznym na wykonanie plakatu profilaktycznego dotyczącego profilaktyki i życia bez uzależnień.

Wszelkie szczegóły dotyczącego konkursu oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie poniżej

Czekają cenne nagrody!

Rowerowy Rajd Rodzinny Życie bez uzależnień

Koniec wakacji i ich ostatnia niedziela zachęca do wspólnej aktywności na świeżym powietrzu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Komisariatem Policji w Dopiewie i Urzędem Gminy w Dopiewie zapraszają na trzecią edycję Rowerowego Rajdu Rodzinnego – Życie bez uzależnień.

Rajd odbędzie się 27 sierpnia 2023 r.

Trasa Rajdu składa się z 7 punktów, każdy dotyczący innego uzależnienia lub problemu społecznego, każdy znajdujący się w innym zakątku naszej Gminy:

 1. STOP ALKOHOLIZMOWI – Zakrzewo, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Długa 73;
 2. STOP HAZARDOWI – Więckowice, Stawek, ul. Gromadzka 39;
 3. STOP PRZEMOCY – Skórzewo, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Ks. Stanisława Kozierowskiego 1;
 4. STOP FONOHOLIZMOWI – Dopiewiec Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 11;
 5. STOP HEJTOWI – Dąbrowa Świetlica Wiejska, ul. Tęczowa 6;
 6. STOP PRACOHOLIZMOWI – Konarzewo, Sala Widowiskowa Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, ul. Poznańska 19;
 7. STOP NARKOTYKOM – Dąbrówka, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Malinowa 41.

Meta Rajdu znajdować się będzie na Placu Gminnym w Dopiewie, znajdującym się u zbiegu ulic Łąkowej i Wyzwolenia. Czekać na niej będą liczne atrakcje, m.in.: występy kuglarzy, animacje dla dzieci, wata cukrowa, dmuchańce, znakowanie rowerów, malowanie twarzy i balonowe zwierzaki!

---

Odwiedzając punkty rajdu, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat uzależnień i problemów społecznych. Równocześnie, na każdym punkcie można zdobyć kolorową odblaskową opaskę. Zdobywcy minimum 3 różnych opasek zostaną nagrodzeni upominkiem na mecie rajdu. Upominki przewidziane są dla pierwszych 300 uczestników Rajdu. Zachęcamy jednocześnie do odwiedzenia wszystkich 7 punktów Rajdu!

Punkty rajdowe czynne będą od 10:00 do 13:00.

Udział w rajdzie jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Mapa rajdy dostępna jest do pobrania w treści niniejszej wiadomości oraz pod adresem:

Mapa Rajdu.

Równocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w Rodzinnym Konkursie na plakat profilaktyczny – Życie bez uzależnień, którego rozstrzygnięcie odbędzie się na Mecie Rajdu. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej:

Konkurs dla rodzin! - Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie (bibldop.pl)

Skip to content