DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE

I Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62 – 070 Dopiewo

II Nazwa stanowiska urzędniczego:

Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze w dziale finansowo-księgowym w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

III Niezbędne wymagania:

 1. Wymagania stawiane kandydatowi:
 2. wykształcenie: wyższe (pożądane ekonomia, finanse publiczne, rachunkowość, zarządzanie i marketing)
 3. Doświadczenie zawodowe:
 4. preferowany: co najmniej 3-letni staż pracy lub doświadczenie zawodowe,
 5. dodatkowe: doświadczenie na stanowiskach związanych z kadrami, płacami, rachunkowością i finansami.
 • Dodatkowe umiejętności:
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, dobra organizacja pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • umiejętność budowania dobrych relacji wewnątrz Ośrodka,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.
 • Ponadto od kandydatów oczekujemy:
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na stanowisku,
 • komunikatywność, rzetelność, samodzielność,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania, dokładność,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • radzenie  sobie w relacjach z trudnych.
 • Niezbędna wiedza w zakresie przepisów
 • kodeks pracy,
 • naliczania płac,
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatków.
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

IV Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • naliczanie oraz wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej dokumentacji, dokonywanie potrąceń,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i Urzędów Skarbowych,
 • naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich opisywanie,
 • numeracja i księgowanie dowodów księgowych,
 • współudział w sprawozdawczości,
 • współpraca z działem pomocy społecznej oraz świadczeń ds. zabezpieczenia rodziny,
 • współpraca z Urzędem Wojewódzkim, komornikami sądowymi i innymi podmiotami,
 • przygotowywanie dokumentów i danych do analiz związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

V Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek 8:00 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30.
 • praca ma charakter administracyjno - biurowy,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się  w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12,
 • w pomieszczeniu biurowym (piętro,  winda)
 • w zespole
 • przy sztucznym oświetleniu

wymagająca:

 • wymuszonej pozycji ciała
 • szczególnej koncentracji
 • obsługi komputera i programów komputerowych
 • obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
 • dobrej ostrości wzroku
 • częstego kontaktu z ludźmi.

VI Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

VII Wymagane dokumenty:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.opsdopiewo.pl
 • list motywacyjny;
 • życiorys – CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a  ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.)

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w dziale finansowo-księgowym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie”

należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo

Termin składania dokumentów upływa 25 kwietnia 2022r. o godzinie 1700, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej      telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.
Skip to content