Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej OPS w Dopiewo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.opsdopiewo.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jej redaktorzy starają się zapewnić dostępność plików. Serwis może zawierać dokumenty PDF będące skanami lub stworzone na podstawie dokumentów word bez odpowiedniej struktury. Nieczytelne dla czytników ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Zamierzamy dokładać starań, by dostępność strony ulegała poprawie, a nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie – posiadały odpowiednią strukturę znaczników, czyli tagowanie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Dowhan, e-mail . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (61) 814-80-20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w jednym budynku, znajdującym się na terenie Dopiewa oraz jest administratorem dwóch świetlic opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii w Trzcielinie i Konarzewie.

Wykaz adresów, telefonów i e-maili kontaktowych do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej dostępny jest na stronie internetowej opsdopiewo.pl.

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dopiewie - ul. Konarzewska 12, 62 – 070 Dopiewo

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Konarzewskiej – główne wejście znajduje się w centralnej części budynku, do którego prowadzą schody – jedne od przodu, drugie z lewej strony budynku – drugie wejście dostępne z poziomu -1, do którego prowadzi utwardzony podjazd, odpowiedni dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i/lub nie mogącej korzystać ze schodów. Wejście do obiektu bezpośrednio z chodnika. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku znajduje się winda. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są Punkt Obsługi Klienta oraz pozostałe biura. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na terenie tut. Ośrodka. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

W budynku znajduje się winda. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są Punkt Obsługi Klienta oraz pozostałe biura. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na terenie tut. Ośrodka. Przed budynkiem wyznaczono1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

2. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii w Trzcielinie - ul. Płk. A. Kopy 36, 62 – 070 Trzcielin

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul.Płk. A. Kopy. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii w Konarzewie - ul. Kościelna 1, 62 – 070 Konarzewo

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kościelnej. Wejście do obiektu bezpośrednio z chodnika. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wszystkie pomieszczenia mieszczą się na parterze. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Brak toalet dla osób  z niepełnosprawnością. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚĆI PODMIOTU PUBLICZNEGO- (bip.gov.pl)

Skip to content